/// Möte: Skaras Näringslivschef

Möte: Skaras Näringslivschef

Bakgrund:

Som en vanlig kommuninvånare så har jag inte alla fakta. Jag finns långt från beslut och övergripande planer och åtgärder. Jag vill veta mer om läget i Skara. För att få veta mer stämmer jag möten med några av Skara beslutsfattare och chefer. Jag tänker ställa frågor, lyssna på deras åsikter och förklaringar ...

Denna gång möter jag Skaras näringslivschef, Anna Sundbom och vi går direkt in på frågorna.


Angående etableringar vid Vilan, kan du berätta om det finns dialog med någon eller några intressenter?

Frågan om exempelvis Biltema var ju enligt din företrädare riktigt nära förestående, hösten 2011. Frågan var ju ”När” etableringen skulle ske, snarare än ”Om” den skulle ske ...

Biltemas intresse är betydligt svalare idag, de har hänvisat till den allmänna lågkonjunkturen. Det var ju på grund av deras intresseförfrågan som kommunen började titta på ett externt handelsområde på andra sidan E20 kallad Trana.

Ja, på tal om det området, hur går det med den nya handelsplatsen, öster om Vilankorsningen? Området omfattar cirka 20 hektar och har ett intressant läge.

Jag har varit i dialog med investerare som visat intresse för att ta hand om hela området och dess olika etableringar. Trafikverket vill dock, i dagsläget, inte ha en avfart till ett större handelsområde från E20. Samhällsbyggnadskontoret arbetar med frågan så framtiden får utvisa om det är en möjlighet eller inte

Nyligen presenterades en handelsutredning, den pekade på att Skara behöver utöka med cirka 4 000 kvadratmeter handelsyta till 2020. I dagsläget ser man mer på hur man skall kunna hitta dessa ytor i centrum och i anslutning till City Gross området på ”rätt” sida E20.

E20 är en stor och komplex fråga, inte något som Skara ensamt kan bestämma i, men som jag uppfattat frågan så är Skara Kommun positiv till att E20 byggs ut och får en ny sträckning, väster om centralorten.

En 2+2 väg till Skara är givetvis bra för industrin, samtidigt förstår jag oron för en ny vägsträckning, likt den i Götene. Detta är en politisk fråga.

SKARA 1025 år = STADSFEST?

I januari 2012 gick Rådhuset ut med information om att ni fått uppdraget att utreda ett större arrangemang från och med 2013. ”Det kan vara Stadsfest, kalas eller en rad olika aktiviteter.” skrev ni bland annat på Facebook.

Det har varit ganska tyst om denna utredning och som du säkert minns har jag ställt frågor om detta tidigare, utan att få något tydligt svar. Kan du ge mig något nu?


Utredningen är genomförd av en medarbetare på Rådhuset och levererad till uppdragsgivaren, det vill säga Kommunstyrelsen. Vad Kommunstyrelsen ämnar göra med utredningen känner inte jag till.

(Denna fråga sparar jag således och tar upp den när/om jag får till ett möte med någon ur styrelsen. /Andréas)

LÄGET FÖR HANDELN

Hur ser du på de senaste nedläggningarna?
På relativt kort tid har Netto, Mias Butik, SoHo och Gustav Nilssons underkläder lagt ner sin verksamhet. Både Bergers Bokhandel och Magasin 1 ser ut att eventuellt göra det samma. Vad är det som gör att det är så kärvt för handlarna? Vad är din analys?


Butiker har alltid öppnat och stängt ned, anledningarna till nedläggningar varierar beroende på verksamhet och det ekonomiska läget. Generellt så är det tufft för handeln, över hela Sverige. Det är alltså inte bara i Skara som förändringar sker.

Det är dock oerhört viktigt att vi samlar oss i denna så viktiga fråga, både kommunen, handlarna och fastighetsägarna måste ta sina ansvar.

Hur kan trenden brytas och vilken roll har du som Näringslivschef?

Det gäller att arbeta både långsiktigt som kortsiktigt. Kommunens ansvar handlar om staden i stort, vägar, torg etc. Kommunen har nyligen presenterat förslag till ”Fördjupad översiktsplan” där det bland annat föreslås en förändrad stadsmiljö genom omgestaltning av Stortorget, Hötorget och Djäkneskolans gård. Bland annat för att skapa naturliga mötesplatser. Även bättre och tydligare skyltning och entréer till staden föreslås.

Jag rekommenderar alla att ta del av den föreslagna planen!

Kortsiktigt handlar det om attitydfrågor och genom organisationen MEGA finns en naturligt forum för fastighetsägare, handlare och kommun. Det är genom MEGA som arbetet kan samordnas och kreativiteten tas till vara. Samtliga parter måste ta sin roll på allvar och bidra till att arbetet går i rätt riktning.

Vad gäller kontakter med butikskedjor där det florerar konstiga rykten att kommunen skulle motarbeta denna typ av etableringar vill jag bara säga att detta naturligtvis inte är sant. Senast i förra veckan pratade vi, via en fastighetsägare, med KappAhls VD, i höstas pratade jag med H&M osv. Vi ligger på dem så gott vi kan fast tyvärr utan framgång än så länge.

Alla bör vi verka för att handeln skall komma på fötter igen. Vad tycker du att handlare, invånare och övrigt näringsliv bör göra?

Vi måste vända trenden, det kan vi bara göra tillsammans, genom glädje och en positiv anda. Alla har vi ett personligt ansvar att ta tillvara på det utbud vi har. Handlar vi inte i de butiker som finns idag, ja då lär det knappast komma några nya heller.

Handlarna måste ge bästa möjliga bemötande, erhålla ett bra utbud samt ha bra öppettider.
Fastighetsägarna måste ha tillgängliga och välvårdade fastigheter och kommunen måste visa en kraftfull vilja i centrumfrågor när det gäller gestaltning och utformning.

Flera av handlarna saknar kommunens tjänstemän och chefer som kunder. Borde inte det inte vara rimligt att de också handlar lokalt?

Jo, det kan man ju tycka. Tyvärr var detta en stark synpunkt även när jag var centrumledare här i Skara för snart 10 år sedan. Om man är missnöjd med lojaliteten mot den egna handeln kanske man skulle kunna angripa frågan på ett annat sätt, exempelvis göra en kundenkät om varför det är på det här viset och sedan agera utifrån resultatet. Man äger ju själv ansvaret att sälja sin egen produkt.

Hur kommer SLUS flytt av sina utbildningar att påverka Skara?

Jag tänker på vår identitet som lärdomsstad, huspriser med mera. Vilka andra näringar drar det med sig? Hur ser kommunens handlingsplan/actionlist ut?

Naturligtvis påverkas Skara negativt, minskat invånarantal, köpkraften minskar etc.

Vi måste dock ta tillvara på alla de starka krafter som arbetat för att SLU skulle behålla utbildningarna här. Innan beslutet fattades av SLUs styrelse så har många olika krafter samlats kring frågan. Det finns krafter kvar bland dessa aktörer och de ämnar vi ta till vara på! Vi väntar med spänning på rektor Margaretha Stigson kommer fram till i sin utredning.

Min önskan är att det skall bedrivas utbildning i lokalerna även i framtiden även om det inte är på högskolenivå, men ändå passar väl in i lärdomsstaden Skara.

Skara benämns i bland som en ”Eventstad”, kan du utveckla detta lite och hur er du på benämningen?

Denna benämning är ny för mig, vad intressant.

Kanske hänger det ihop med Rådhusets nystartade arbete med att paketera Skara som en Event och konferensstad. Vi har bra förutsättningar för detta här, inte minst med tanke på Julahotellets och Stadshotellens satsningar. Vi får inte heller glömma bort potentialen som Axevalla Travbana besitter. Dessa aktörer i samarbete med Scenskolan och Music Factory är en bra grund för upplevelser på hög nivå.

NYTT INDUSTRIOMRÅDE

Det nya industriområdet, Bernstorp, väster om Coop. Vad kan du berätta om det?
Finns det aktörer, utöver Jula, som avser satsa där? När påbörjas byggnationen och kan du säga något om tidsplanen?


Jag är osäker på hur mycket jag får berätta. Jag kan säga så mycket som att vi har tre intressenter utöver Jula. Det handlar bland annat om ett Skaraföretag som behöver expandera stort. Området Bernstorp Östra (vid rondellen) är tänkt att attrahera snabbmat och bensinstationsaktörer, dialog pågår med intressenter.

Tidsplanen vad gäller tomtstyckning är att den skall vara klar i dagarna men detta kan samhällsbyggnadskontoret svara bättre på.

Är det någon specifik typ av företag ni önskar till Bernstorp?

I Skara är vi starka inom områdena logistik och livsmedel. Det är den typen av verksamheter som vi försöker attrahera, för att komplettera det vi redan har. Vad gäller etableringar generellt så är det tillsammans med befintligt näringsliv vi har störst chans att få hit nya företag.

VACKRA OCH MYSIGA SKARA

Centrala Skara är mysigt och pittoreskt, men räcker det? Borde det inte gå att göra mer med det Skara har? Gestaltningsfrågor är viktiga för såväl befintliga- som nya etableringar.

Absolut, det går att göra mycket mer. Jag tycker vi underutnyttjar Skaras potential. Exempelvis kan hela Domkyrkoområdet vävas in bättre i centrum. Ett annat exempel är Stortorget, som för övrigt finns med i Kommunens fördjupade översiktsplan.

(Se bild i bildspelet ovan. /Andréas)

Kommunens stadsarkitekt, Tina Karling Hellsvik, slutar sin tjänst inom kort. Kommer det påverka förändringsarbetets takt och inriktning?

Jo, lite kommer det naturligtvis att påverka. Tina har dock under sin tid här skapat ett mycket kompetent team uppe på Samhällsbyggnadskontoret, vilket jag hoppas kommer räcka långt.

VISIONER OCH MÅL

För att kunna jobba målinriktat och rätt krävs en vision med tydliga delmål och ett inspirerande slutmål. Finns det någon sådan som kommunen arbetar efter? Hur arbetar du med visionen, hur märks arbetet för invånare och företag?

För kommunen i stort så arbetar man utifrån ”Vision 2015”, som togs fram år 2005. Detaljer kring detta bör du ta upp med Kommunstyrelsen, för arbetet med den är jag inte så insatt i.

(Denna fråga sparar jag också och tar upp den igen när/om jag får till ett möte med någon ur styrelsen. /Andréas)

För min del som Näringslivschef så arbetar jag med en framtagen ”näringslivsstrategi”, som just nu är ute på remiss. I strategin ligger fokus på tre områden: Handel, Livsmedel och Logistik.

För just handeln handlar det bland annat om kompetensutveckling och för 2013 är målet att ha minst 10 företag som genomgått kompetenshöjande insatser.

Arbetet märks för de invånare som intresserar sig, för de som läser tidningen, besöker kommunens- och Rådhusets hemsidor. Hänger med i lokala sociala medier. LoveSkara fyller också en viktig roll. Vi får inte glömma att många av Skaras invånare har fullt upp med sina egna liv och har det bra. För en del är intresset för denna typ av frågor varken viktiga eller intressanta. Är man intresserad så söker man efter fakta på ställen där informationen finns.

INDUSTRIN I FOKUS?

Skaras näringsliv består av mer än handeln som sker i butikerna och boendenätter i våra fina hotell. Industrin är en viktig motor och står självklart för en stor del av Skaras arbetsplatser. Vilka områden arbetar du med och kan du berätta om din analys av läget för Skaras industriföretag?

Jag har som mål att göra 50 företagsbesök i år. Besöken är viktiga och syftar till:

Jag får information om företaget och dess status. Jag informerar om näringslivsarbetet på regional och kommunalnivå. Vi går igenom kommande satsningar bland annat vad gäller nya verksamhetsområden i kommunen.

Vi diskuterar hur vi tillsammans kan göra Skara till en bättre plats att verka i bl a genom inflytande, nätverk och tillgång till utbildningar. Varje möte avslutas med att företaget får bestämma nästa företag jag skall besöka samt att jag frågar vilket företag de skulle vilja ha i kommunen för att själva må bättre.

När vi sedan anordnar soppluncher och övriga informationer från kommunen så har jag hyfsad koll på vilka som behöver en särskild inbjudan beroende på mötets tema.

Har du någon information om någon nyetablering inom industrin?

Ja, men den är hemlig än så länge. Vi har ju även befintliga som växer både Jula, Skara Frys och Lantägg bygger ut. Rosers salonger står ju också inför om- och nybyggnad så visst händer det mycket positivt i Skara.

Handeln har det tufft, hur är det för industrin? Känner du till några orosmoln inom Skaras industriföretag?

Nej!

Besöksnäringen

Många företag har verksamhet helt eller delvis riktad mot Skaras turister. Kan du berätta något om näringslivet ur det perspektivet? Säsongen står ju för dörren, nu närmast med alla besökare kopplade till våra ståtliga och återkommande tranor ...

Min kollega Marie är turistchef och hon kan detta område bättre än jag. Jag vet dock att mycket arbete sker på regional nivå, bland annat genom projektet ”Destination Skaraborg”.

Turistbyrån här i Skara gör mycket och hjälper bland annat lokala verksamheter att bemöta kunderna på bästa sätt. Det gäller allt från språkutbildning till att göra olika verksamheter bokningsbara online.

(Intressant, jag får försöka träffa Marie så vi kan få veta mer om detta. /Andréas)

HORNBORGAOMRÅDET

Skara kommun har skrivit under en avsiktsförklaring att tillsammans med Falköpings kommun ta fram en fördjupad översiktsplan för området kring Hornborgasjön. I planen läggs särskild tonvikt på besöksnäringen. Vad betyder detta och när kan något reellt arbete vara igång?

Redan idag har båda kommunerna ett bra och nära samarbete. Att två kommuner gör en gemensam fördjupad översiktsplan är unikt, det har aldrig gjorts tidigare.

Kommer samarbetet synas på plats där ute vid sjön?


Ja, det är mycket på gång och olika aktiviteter är under planering, bland annat en matmässa. Området är dock känsligt och varsam hand krävs vid exploatering där.

Vad är enligt din mening det bästa med Skara och hur skall omvärlden få reda på detta?

Mysigt, speciellt nu när våren är på antågande. Det är viktigt att vi alla är goda ambassadörer och sprider en ljus bild av Skara, jag brukar säga att det lär ju inte komma någon Lidköpingsbo och göra Skara till en bättre plats, det är vi som bor här som har det ansvaret.

Skara har ingen direkt inarbetad slogan. Hur låter din Skara-slogan?

Jag tycker om 1000-årsstaden, men känner mig ibland ganska ensam om det

* * *
Jag vill tacka Anna för att hon tog sig tid och svarade på mina och läsarnas frågor. Kanske får vi anledning att återkomma med uppföljningsfrågor i framtiden.

Kommentera gärna Annas svar och mina frågor!

/Andréas Polzer

Skribent: Loveskara
Inlägget skrevs 2013-02-26, kl 16:12

Våra regler för kommentarer

Copyright - 2024. Producerad av: Websolution